Thạch cao dát vàng TP-CM18-DV

280 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM18-DV
  Kích thước: 
L2160mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong