Chuyên sản xuất phào chỉ, phù điêu, bông góc, liễn, bông trần, lục bình,bằng vật liệu thạch cao chống ẩm tại nhà máy sản xuất Thành Phong

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-TC-CA12-A

  Kích thước: 
1520X1520mm
  Lượt xem: 
310 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA251

  Kích thước: 
970x1400mm
  Lượt xem: 
283 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA250

  Kích thước: 
400x400mm
  Lượt xem: 
301 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA249

  Kích thước: 
1100x1100mm
  Lượt xem: 
294 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA248

  Kích thước: 
630x630mm
  Lượt xem: 
284 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA247

  Kích thước: 
820x820mm
  Lượt xem: 
309 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA240

  Kích thước: 
1040x1560mm
  Lượt xem: 
329 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA239

  Kích thước: 
760x540mm
  Lượt xem: 
302 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA238

  Kích thước: 
954x2320mm
  Lượt xem: 
300 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA237

  Kích thước: 
1140x2700mm
  Lượt xem: 
286 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA236

  Kích thước: 
950x1600mm
  Lượt xem: 
304 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA235

  Kích thước: 
700x1100mm
  Lượt xem: 
307 lượt xem