Kích thước: 
Phi 500
  Lượt xem: 
249 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 430
  Lượt xem: 
267 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 400
  Lượt xem: 
411 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 350
  Lượt xem: 
261 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 300
  Lượt xem: 
262 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 220
  Lượt xem: 
273 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 400
  Lượt xem: 
228 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 300
  Lượt xem: 
269 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 400
  Lượt xem: 
242 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 300
  Lượt xem: 
314 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 400
  Lượt xem: 
257 lượt xem
  Kích thước: 
Phi 300
  Lượt xem: 
233 lượt xem