Cục kê bê tông TP-CKX02

261 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX02
  Kích thước: 
35,40mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong