PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC248

384 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC248
  Kích thước: 
350mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong