PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC230

344 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC230
  Kích thước: 
230mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong