PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC190

365 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC190
  Kích thước: 
268mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong