TƯỢNG NỮ THẦN XI MĂNG

Tượng nữ thần bê tông TP-PDX43

  Kích thước: 
1000x350
  Lượt xem: 
254 lượt xem

TƯỢNG NỮ THẦN XI MĂNG

Tượng nữ thần bê tông TP-PDX42

  Kích thước: 
1200x420
  Lượt xem: 
254 lượt xem

TƯỢNG NỮ THẦN XI MĂNG

Tượng nữ thần bê tông TP-PDX41

  Kích thước: 
1520x400
  Lượt xem: 
258 lượt xem

TƯỢNG NỮ THẦN XI MĂNG

Tượng nữ thần bê tông TP-PDX40

  Kích thước: 
1000x350
  Lượt xem: 
273 lượt xem

TƯỢNG NỮ THẦN XI MĂNG

Tượng nữ thần bê tông TP-PDX39

  Kích thước: 
1500x700
  Lượt xem: 
327 lượt xem