Chuyên sản xuất phào chỉ, phù điêu, bông góc, liễn, bông trần, lục bình,bằng vật liệu thạch cao chống ẩm tại nhà máy sản xuất Thành Phong

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-TC-CA12-A

  Kích thước: 
1520X1520mm
  Lượt xem: 
240 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA251

  Kích thước: 
970x1400mm
  Lượt xem: 
221 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA250

  Kích thước: 
400x400mm
  Lượt xem: 
227 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA249

  Kích thước: 
1100x1100mm
  Lượt xem: 
224 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA248

  Kích thước: 
630x630mm
  Lượt xem: 
216 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA247

  Kích thước: 
820x820mm
  Lượt xem: 
234 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA240

  Kích thước: 
1040x1560mm
  Lượt xem: 
260 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA239

  Kích thước: 
760x540mm
  Lượt xem: 
226 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA238

  Kích thước: 
954x2320mm
  Lượt xem: 
226 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA237

  Kích thước: 
1140x2700mm
  Lượt xem: 
222 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA236

  Kích thước: 
950x1600mm
  Lượt xem: 
234 lượt xem

Bông trần thạch cao chống ẩm

Bông trần thạch cao chống ẩm TP-BT-CA235

  Kích thước: 
700x1100mm
  Lượt xem: 
237 lượt xem